تعرفه خدمات و تعمیرات شرکت سپهر رایانه به شکل زیر می باشد

تعمیرات مانیتور
( ریال)هزینه مدل دستگاه
1.750.000 15-16 مانیتور
2.300.000 17
2.850.000 19LCD
3.250.000 19 LED
2.850.000 20 LCD
3.950.000 20 LED
3.850.000 22 LCD
4.450.000 22 LED
5.950.000 23.24 LCD
7.850.000 23.24 LED
9.750.000 27 LCD
15.250.000 27 LED
تعویض پنل مانیتور
هزینه(ریال) مدل دستگاه
2.500.000 lcd 15 - 16 مانیتور
4.000.000 lcd 17
4.500.000 lcd 19
8.500.000 lcd 20
18.500.000 led 19
19.500.000 led 20
10.000.000 lcd 22
18.000.000 led 22
7.500.000 lcd 23
13.000.000 lcd 24
45.000.000 از 25.000.000 تا led 23-24
اجرت های مربوط به لپ تاپ
اجرت به ریال خدمت
1.000.000 جنرال سرویس
1.000.000 نصب ویندوز و برنامه ها
از 650.000 تا 1.500.000 تعویض کیبورد
1.500.000 تعویض کابل فلت
2.500.000 ilife نصب ویندوز و برنامه ها برای
1.500.000 تعویض پنل
1.500.000 تعویض مادر برد
تعرفه های پنل لپ تاپ
تومان-حداکثر هزینه تومان-حداقل هزینه تعداد پین دستگاه اینچ دستگاه ردیف
۸۰۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۰ pin ۷″ ۱
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۴۰ pin ۸/۹″ ۲
۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۴۰ pin ۱۰/۱″ ۳
۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۴۰ pin ۱۱/۶″ ۴
۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۴۰ pin ۱۲/۱″ ۵
۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۶۴۰,۰۰۰ ۴۰ pin ۱۲/۵″ ۶
۲,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۴۰ pin ۱۳/۱″ ۷
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۴۰,۰۰۰ ۴۰ pin ۱۳/۳″ ۸
۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۴۰ pin ۱۳/۴″ ۹
۳,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۴۰ pin ۱۴/۰″ ۱۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۴۰ pin ۱۴/۱″ ۱۱
۳,۳۵۰,۰۰۰ ۳,۱۲۰,۰۰۰ ۴۰ pin ۱۴/۵″ ۱۲
۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۴۰ pin ۱۵/۱″ ۱۳
۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۴۰ pin ۱۵/۴″ ۱۴
۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۱۲۵,۰۰۰ ۴۰ pin ۱۵/۶″ ۱۵
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۴۰ pin ۱۶/۰″ ۱۶
۲,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۴۰ pin ۱۶/۴″ ۱۷
۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ pin ۱۷/۱″-۱۷/۰″ ۱۸
۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۴۰ pin ۱۷/۳″ ۱۹
۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۳۰ pin ۱۰/۰″ ۲۰
۲,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰ pin ۱۱/۶″ ۲۱
۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۳۰ pin ۱۲/۱″ ۲۲
۲,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۳۰ pin ۱۳/۳″ ۲۳
۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ pin ۱۴/۰″ ۲۴
۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۳۰ pin ۱۴/۱″ ۲۵
۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۳۰ pin ۱۵/۰″ ۲۶
۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰ pin ۱۵/۴″ ۲۷
۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۱۲۰,۰۰ ۳۰ pin ۱۵/۶″ ۲۷
۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۳۰ pin ۱۶/۴″ ۲۹
۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۳۰ pin ۱۷/۳″ ۳۰
۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ pin ۱۴/۱″ ۳۱
۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰ pin ۱۵/۴″ ۳۲
۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۵۰ pin ۱۵/۶″ ۳۳
۲,۸۲۵,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۵۰ pin ۱۶/۰″ ۳۴

لطفا جهت ثبت درخواست فرم زیر را پر کنید

  • 9 − 2 =
  • درخواست خدمات